Historia utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Haczowie sięga już początku lat osiemdziesiątych, kiedy to zawiązała się nieformalna grupa rodziców z dziećmi upośledzonymi intelektualnie. Następnie rodzice włączali się do Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Krośnie. Tam organizowali imprezy integracyjne, wymieniali się doświadczeniami, omawiali swoje problemy.
W 1992 roku w Krośnie na bazie istniejącego Koła powstało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Swym zasięgiem obejmowało całe - wówczas jeszcze województwo krośnieńskie, a tym samym zrzeszało bardzo dużo członków.
Formy realizowania celów wynikających ze Statutu , w dużej mierze uzależnione były od środowiska w którym Koło działało. W miarę rozwoju Stowarzyszenia zaszła konieczność pomocy dzieciom upośledzonym umysłowo z terenów wiejskich. Istniała potrzeba organizowania częstych spotkań rodziców dzieci upośledzonych umysłowo, uświadamianie rodzicom ich praw, informowanie o możliwościach rozwojowych ich dzieci.
28 lutego 1992 roku powstaje Kolo PSOUU w Rymanowie, które swym działaniem obejmowało cztery gminy: Haczów, Besko, Zarszyn i Rymanów.
Po dwóch latach Koło utworzyło świetlicę integracyjną w Szkole Podstawowej
w Besku, a w październiku 1997 roku placówkę - Dzienne Centrum Aktywności, które funkcjonowało w Besku na bazie świetlicy oraz w Szkole Podstawowej w Haczowie.
Uchwałą z dnia 7 listopada 1997 roku Zarząd Koła zmienił dotychczasową nazwę Koła w Rymanowie na: „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie z siedzibą przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie.
Dzięki zaangażowaniu członków Koła otrzymano od władz Gminy budynek w stanie surowym w Haczowie - Sicinie w formie dwudziestoletniej dzierżawy z przeznaczeniem na Warsztat terapii Zajęciowej.
Środki na adaptację budynku otrzymaliśmy w większej części z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Fundacji Holenderskiej. Nie wolno nam zapomnieć również o otrzymanej pomocy finansowej i materialnej od licznej grupy sponsorów, a mianowicie:
• od Funduszu Ochrony Środowiska z Rzeszowa
• Poczty Polskiej z Warszawy
• Urzędu Gminy w Haczowie
• Urzędu Gminy w Rymanowie
• PZU Życie w Krośnie
• Fundacji Rozwoju Wsi z Warszawy
• Agencji Rozwoju Rolnictwa z Rzeszowa
• „Caritas" z Przemyśla
• Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego
• Szkoły Budowlanej z Brzozowa
Nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju comiesięcznie ze swoich poborów przelewają na nasze konto środki finansowe od czasu założenia naszego Koła po dzień dzisiejszy.
Również rodzice uczestników WTZ-u comiesięcznie wspierali nas finansowo oraz bardzo wiele prac remontowych wykonali społecznie.
Budynek Warsztatu był budowany przez mieszkańców Sinicy w czynie społecznym dla swoich lokalnych potrzeb. Był w stanie surowym gdyśmy go przejęli. Również mieszkańcom Siciny, sąsiadom naszego Koła z całego serca dziękujemy za to, że wyrazili zgodę by oddać budynek na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Wszystkim, naprawdę wszystkim ofiarodawcom z całego serca dziękujemy i wyrażamy ogromna wdzięczność za pomoc i wsparcie.
W chwili obecnej na zajęcia uczęszcza 42 niepełnosprawnych uczestników z trzech powiatów: brzozowskiego, krośnieńskiego i sanockiego.
Oprócz Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie prowadzi Dzienne Centrum Aktywności w Haczowie i Besku.
Misją naszą jest szeroko rozumiana rehabilitacja zawodowa i społeczna, wyrównywanie szans osób z upośledzeniem umysłowym, dążenie do wszechstronnego rozwoju każdego
z nich, poprawy samodzielności i zaradności osobistej, a także przystosowania
i funkcjonowania społecznego.