Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Haczowie jest jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej. Ośrodek rozpoczął swoją działalność 01.09.1999 r.

Obecnie w Warsztacie opieką objętych jest 50 osób niepełnosprawnych w 9 pracowniach, gdzie realizowany jest program terapii:

  • pracownia ogólnotechniczna
  • pracownia stolarska
  • pracownia wikliniarska
  • pracownia gospodarstwa domowego
  • pracownia ceramiczna
  • pracownia rękodzieła artystycznego
  • pracownia plastyczna
  • pracownia multimedialna
  • pracownia poligraficzna

 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. Głównym celem działalności ośrodka jest szeroko pojęta rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych, ich samodzielności,
w tym zawodowej, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego. Terapia prowadzona w warsztacie realizowana jest na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji każdego uczestnika, który zawiera informacje dotyczące uczestnika, planowanych wobec niego działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz spodziewanych efektów. W warsztacie działa Rada Programowa złożona z kierownika WTZ, instruktorów, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, fizjoterapeuty i psychologa. Rada dokonuje okresowej oraz nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestników, zajmuje też stanowisko w zakresie osiągniętych postępów. Prowadzone są także zajęcia  w zakresie rehabilitacji ruchowej. Dużą wagę przywiązuje się do aktywnego wypoczynku. W WTZ odbywa się też trening ekonomiczny. Głównym przeznaczeniem środków finansowych
z treningu ekonomicznego jest realizacja potrzeb terapeutycznych i socjalnych uczestników. W ramach treningu uczestnicy uczą się planowania wydatków, gospodarowania dostępnymi środkami i racjonalnego wydawania pieniędzy.