Dzisiaj 15.05. na zaproszenie Pani kierownik Marta Nitka,

gościliśmy delegacją z naszego ośrodka w Dcabesko Psoni

obchodząc DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.

Zaszczyciły nas również swoją obecnością Panie z Zarządu PSONI Koło w Haczowie.

Jako, że zostaliśmy ugoszczeni pysznymi kiełbaskami i aromatycznym ciastem, dostaliśmy dodatkowej energii do śpiewania.

Tym bardziej, że atmosfera przy dźwięku gitar była pełna radości .

Dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie i liczymy, że nasi dzisiejsi gospodarze wkrótce nas odwiedzą.

Continue reading

 

08.05. urządziliśmy w naszym ośrodku małą biesiadę.

Zaczęliśmy od karaoke, gdzie kto chciał mógł przećwiczyć swoje struny głosowe i wyśpiewać ulubione melodie.

A po wszystkich śpiewach na „deser” zafundowaliśmy sobie pieczone kiełbaski i soki. 

Na dodatek jeszcze wypadły też imieniny Stanisława, więc były też życzenia dla Solenizanta.

Bardzo lubimy takie wydarzenia i czekamy na kolejny raz…

Continue reading

Może być grafiką przedstawiającą tekst „UWAGA KONKURS KURS”

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Haczowie

ogłasza konkurs na wolne stanowisko kierownicze:

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie – w wymiarze 1 etatu

 

  1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:
  2. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym jest mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, po. 114 z późn. zm.),

5)      wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: psychologia, pedagogika lub inne pokrewne nauki społeczne, zarządzanie, administracja publiczna; mile widziana specjalizacja
z organizacji pomocy społecznej,

6)      minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy z osobami niepełnosprawnymi, preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

7)      znajomość przepisów ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  o finansach publicznych, o rachunkowości, Kodeksu pracy, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,

8)      umiejętność kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie,

9)      prawo jazdy kategorii B.

 

  1. Wymagania dodatkowe

1)      odporność na stres,

2)      odpowiedzialność, zaangażowanie,

3)      wysoka kultura osobista,

4)      umiejętność analizowania, wnioskowania i podejmowania decyzji.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1)      kierowanie całokształtem działalności WTZ, organizacja pracy kadry Warsztatu, całościowy  nadzór nad funkcjonowaniem placówki,

2)      planowanie rozkładów zajęć, współpraca z księgowością Koła, organizacja pracy ośrodka
w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej,

3)      czynny udział w pracach rady programowej WTZ,

4)      efektywna realizacja zadań i celów,

5)      wykonywanie kontroli wewnętrznej,

6)      stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ, Zarządem Koła PSONI w Haczowie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

7)      planowanie i racjonalne wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych WTZ,

8)      sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań WTZ,

9)      współdziałanie z Zarządem Koła w zabieganiu o środki pozabudżetowe,

10)    przedkładanie Zarządowi Koła PSONI propozycji rozwoju placówki,

11)    nadzór nad dokumentacją merytoryczną prowadzoną przez pracowników,

12)    podejmowanie działań usprawniających pracę WTZ,

13)    organizacja wyjazdów i imprez okolicznościowych.

 

III.      Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Haczowie, 36-213 Haczów 902

2)      wymiar czasu pracy: 1 etat.

 

  1. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,

2)  CV,

3)  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5)  dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,

6) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia
i umiejętności (np. zaświadczenia, certyfikaty o odbytych kursach, szkoleniach, referencje itp.),

7)  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub za umyślne przestępstwa skarbowe,

8) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,

9)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

10) inne, które kandydat uznaje za ważne,

 

 

 

11) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z:

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1
z 4.5.2016 r.) zwanego dalej Rozporządzeniem.

– poświadczona własnoręcznym podpisem.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 17.05.2024 r. siedzibie WTZ – 36-213 Haczów 902
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”.

 

Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, bądź nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez PSONI Koło w Haczowie.

Konkurs składa się z 2 etapów:

1)      selekcji wstępnej, polegającej na analizie dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, oraz

2)      oceny merytorycznej kandydatów, dokonanej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej WTZ Haczów- www.wtzhaczow.pl

O zakwalifikowaniu się do II etapu postępowania rekrutacyjnego oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

Informacje w sprawie konkursu pod nr tel. 721 269 685

 

Haczów, 30.04.2024 r.

Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Haczowie

Jadwiga Rec