Dzisiaj 15.05. na zaproszenie Pani kierownik Marta Nitka,

gościliśmy delegacją z naszego ośrodka w Dcabesko Psoni

obchodząc DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.

Zaszczyciły nas również swoją obecnością Panie z Zarządu PSONI Koło w Haczowie.

Jako, że zostaliśmy ugoszczeni pysznymi kiełbaskami i aromatycznym ciastem, dostaliśmy dodatkowej energii do śpiewania.

Tym bardziej, że atmosfera przy dźwięku gitar była pełna radości .

Dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie i liczymy, że nasi dzisiejsi gospodarze wkrótce nas odwiedzą.

Continue reading

Korzystając ze słonecznej pogody wybraliśmy się na spacer.
Podziwiając piękną okolicę, odwiedziliśmy zaprzyjaźnione stado koni.
Przechadzka przyniosła nam wiele radości.
Mogliśmy zażyć ruchu na świeżym powietrzu i złapać promienie słońca…

Continue reading

 

08.05. urządziliśmy w naszym ośrodku małą biesiadę.

Zaczęliśmy od karaoke, gdzie kto chciał mógł przećwiczyć swoje struny głosowe i wyśpiewać ulubione melodie.

A po wszystkich śpiewach na „deser” zafundowaliśmy sobie pieczone kiełbaski i soki. 

Na dodatek jeszcze wypadły też imieniny Stanisława, więc były też życzenia dla Solenizanta.

Bardzo lubimy takie wydarzenia i czekamy na kolejny raz…

Continue reading

Może być grafiką przedstawiającą tekst „UWAGA KONKURS KURS”

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Haczowie

ogłasza konkurs na wolne stanowisko kierownicze:

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie – w wymiarze 1 etatu

 

  1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:
  2. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym jest mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, po. 114 z późn. zm.),

5)      wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: psychologia, pedagogika lub inne pokrewne nauki społeczne, zarządzanie, administracja publiczna; mile widziana specjalizacja
z organizacji pomocy społecznej,

6)      minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy z osobami niepełnosprawnymi, preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

7)      znajomość przepisów ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  o finansach publicznych, o rachunkowości, Kodeksu pracy, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,

8)      umiejętność kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie,

9)      prawo jazdy kategorii B.

 

  1. Wymagania dodatkowe

1)      odporność na stres,

2)      odpowiedzialność, zaangażowanie,

3)      wysoka kultura osobista,

4)      umiejętność analizowania, wnioskowania i podejmowania decyzji.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1)      kierowanie całokształtem działalności WTZ, organizacja pracy kadry Warsztatu, całościowy  nadzór nad funkcjonowaniem placówki,

2)      planowanie rozkładów zajęć, współpraca z księgowością Koła, organizacja pracy ośrodka
w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej,

3)      czynny udział w pracach rady programowej WTZ,

4)      efektywna realizacja zadań i celów,

5)      wykonywanie kontroli wewnętrznej,

6)      stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ, Zarządem Koła PSONI w Haczowie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

7)      planowanie i racjonalne wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych WTZ,

8)      sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań WTZ,

9)      współdziałanie z Zarządem Koła w zabieganiu o środki pozabudżetowe,

10)    przedkładanie Zarządowi Koła PSONI propozycji rozwoju placówki,

11)    nadzór nad dokumentacją merytoryczną prowadzoną przez pracowników,

12)    podejmowanie działań usprawniających pracę WTZ,

13)    organizacja wyjazdów i imprez okolicznościowych.

 

III.      Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Haczowie, 36-213 Haczów 902

2)      wymiar czasu pracy: 1 etat.

 

  1. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,

2)  CV,

3)  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5)  dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,

6) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia
i umiejętności (np. zaświadczenia, certyfikaty o odbytych kursach, szkoleniach, referencje itp.),

7)  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub za umyślne przestępstwa skarbowe,

8) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,

9)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

10) inne, które kandydat uznaje za ważne,

 

 

 

11) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z:

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1
z 4.5.2016 r.) zwanego dalej Rozporządzeniem.

– poświadczona własnoręcznym podpisem.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 17.05.2024 r. siedzibie WTZ – 36-213 Haczów 902
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”.

 

Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, bądź nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez PSONI Koło w Haczowie.

Konkurs składa się z 2 etapów:

1)      selekcji wstępnej, polegającej na analizie dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, oraz

2)      oceny merytorycznej kandydatów, dokonanej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej WTZ Haczów- www.wtzhaczow.pl

O zakwalifikowaniu się do II etapu postępowania rekrutacyjnego oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

Informacje w sprawie konkursu pod nr tel. 721 269 685

 

Haczów, 30.04.2024 r.

Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Haczowie

Jadwiga Rec

 

 

 

Znajdź nas

Warsztat Terapii Zajęciowej

PSONI Koło w Haczowie 

36-213 Haczów nr 902

Tel. 665 050 352

Fanpage: PSONI Koło w Haczowie, WTZ

Czynne: poniedziałek- piątek od 7:30 do 15:30