Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Haczowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

kierowca-konserwator – w wymiarze 1 etatu

 

  1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:
  2. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku,

4)      prawo jazdy kategorii D,

5)      staż pracy na stanowisku kierowcy,

6)      mile widziane świadectwo kwalifikacji w zakresie przewozu osób,

 

  1. Wymagania dodatkowe

1)      odporność na stres,

2)      odpowiedzialność, zaangażowanie,

3)      wysoka kultura osobista,

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1)      praca z osobami niepełnoprawnymi,

2)     codzienny dowóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej do placówki autobusem Ford Transit 17+1,

3)      prace konserwatorskie w budynku i na zewnątrz

 

III.      Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Haczowie, Haczów 902

2)      wymiar czasu pracy: 1 etat.

3)      system czasu pracy – równoważny + przerywany (nie przekraczający miesięcznego wymiaru godzin dla pełnego etatu). Dni pracy przerywanej do uzgodnienia z pracownikiem.

 

 

 

  1. Wymagane dokumenty:

1)  CV,

2)  kopia prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji w zakresie przewozu osób,

3)  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5) kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia
i umiejętności (np. zaświadczenia, certyfikaty o odbytych kursach, szkoleniach, itp.),

7)  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku,

8)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

9) inne, które kandydat uznaje za ważne,

10) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z:

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1
z 4.5.2016 r.) zwanego dalej Rozporządzeniem.

– poświadczona własnoręcznym podpisem.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 10 lutego 2022 w siedzibie WTZ –– Haczów 902,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub mailem na adres zk.haczow@psoni.org.pl

 Osoba do kontaktu – Paweł Borowicz – kierownik WTZ 665 050 352