Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Haczowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

kierowca-konserwator – w wymiarze 1 etatu

 

  1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:
  2. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku,

4)      prawo jazdy kategorii D,

5)      staż pracy na stanowisku kierowcy,

6)      mile widziane świadectwo kwalifikacji w zakresie przewozu osób,

 

  1. Wymagania dodatkowe

1)      odporność na stres,

2)      odpowiedzialność, zaangażowanie,

3)      wysoka kultura osobista,

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1)      praca z osobami niepełnoprawnymi,

2)     codzienny dowóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej do placówki autobusem Ford Transit 17+1,

3)      prace konserwatorskie w budynku i na zewnątrz

 

III.      Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Haczowie, Haczów 902

2)      wymiar czasu pracy: 1 etat.

3)      system czasu pracy – równoważny + przerywany (nie przekraczający miesięcznego wymiaru godzin dla pełnego etatu). Dni pracy przerywanej do uzgodnienia z pracownikiem.

 

 

 

  1. Wymagane dokumenty:

1)  CV,

2)  kopia prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji w zakresie przewozu osób,

3)  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5) kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia
i umiejętności (np. zaświadczenia, certyfikaty o odbytych kursach, szkoleniach, itp.),

7)  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku,

8)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

9) inne, które kandydat uznaje za ważne,

10) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z:

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1
z 4.5.2016 r.) zwanego dalej Rozporządzeniem.

– poświadczona własnoręcznym podpisem.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 10 lutego 2022 w siedzibie WTZ –– Haczów 902,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub mailem na adres zk.haczow@psoni.org.pl

 Osoba do kontaktu – Paweł Borowicz – kierownik WTZ 665 050 352

 

 

 

 

Dziś odwiedzili nas niezwykli Goście, przynosząc nam jeszcze bardziej niezwykły dar.
DH „Płomyki” Haczów ofiarowali nam Betlejemskie Światło Pokoju.
Niech pokój Tego którego światło przekazujecie,
Wam również towarzyszy w te Święta oraz w Nowym Roku 2022.
Serdecznie dziękujemy.
 
 

Continue reading

 

 

Dzisiaj w naszym warsztacie odbyło się spotkanie wigilijne.

Zanim zasiedliśmy do stołów, chętni mogli skorzystać z sakramentu pokuty, dzięki zaprzyjaźnionym księżom z naszej parafii:

Proboszczowi Adamowi Zarembie oraz Prałatowi Kazimierzowi Kaczorowi.

To oni przynieśli nam do ośrodka Jezusa Eucharystycznego, którego przyjęliśmy do naszych serc, a którego narodziny będziemy niedługo świętować.

Później, wraz z zaproszonymi paniami z Zarządu, śpiewaliśmy wspólnie kolędy.

Było wiele życzeń i serdeczności.

Zjedliśmy ze smakiem wigilijny barszcz z uszkami oraz rybę.

Na deser było ciastko i… prezenty od świętego Mikołaja.

Znajdź nas

Warsztat Terapii Zajęciowej,

PSONI Koło w Haczowie 

36-213 Haczów nr 902

Tel. 665 050 352

Fanpage: PSONI Koło w Haczowie, WTZ

Czynne: poniedziałek- piątek od 7:30 do 15:30